top of page

Henåns Vägförening

Dagordning 2023-03-07

§ 1. Val av ordförande för årsmötet.

§ 2. Val av sekreterare för årsmötet.

§ 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

§ 4. Godkännande av dagordningen.

§ 5. Frågan om mötet har blivit stadgeenligt utlyst.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultaträkning.

§ 7. Revisionsberättelsen.

§ 8. Ansvarsfrihet till styrelsen.

§ 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna.

§ 10. Inkomna motioner.

§ 11. Planerade arbeten 2023, inkl Huvudmannaskap av Henån centrum

§ 12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

§ 13. Val av styrelse och suppleanter.

§ 14. Val av revisorer och suppleanter.

§ 15. Val av firmatecknare.

§ 16. Utseende av valberedning.

§ 17. Övriga frågor.

§ 18. Meddelande om plats där protokollet hålles tillgängligt för justering.

§ 19. Mötet avslutas.

bottom of page